§ 1.

 1.  Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z platformy ePMflow w wersja Demo, dostępnej przez przeglądarkę internetową.
 2. Skorzystanie z wersja Demo udostępnianej przez ePM Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu Usługi.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Definicje występujące w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Spółka – ePM Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60 (kod poczt.  30-394), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 777645, NIP: 6762563650, REGON: 382878643,
 2. ePMflow – platforma CDE (Common Data Environment), składająca się z dwóch modułów zwanych DCS i DMS
 3. Wersja Demo – platforma ePMflow w wersji testowej udostępniona bezpłatnie na okres 14 dni od dnia przydzielenia konta;
 4. Regulamin – warunki korzystania z wersji Demo platformy ePMflow
 5. Formularz online – to funkcjonalność umożliwiająca przesłanie do Spółki danych osobowych w celu utworzenie Konta Demo
 6. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Spółki w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
 7. Konto Demo – to spersonalizowany dostęp, po podaniu loginu oraz hasła, do ePMflow w wersji Demo
 8. Login – ciąg znaków służący do zidentyfikowania użytkownika logującego się do systemu, loginem w przypadku Konta Demo jest adres email podany przez użytkownika
 9. Hasło – ciąg znaków, których wpisanie przez osobę oznaczoną loginem umożliwia korzystanie z konta.
 10. Rejestracja – założenie Konta dla Użytkownika platformy ePMflow w wersji Demo

§ 3. Zasady dostępu do wersji Demo

 1. Dostęp do wersji Demo wymaga posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 2. Użytkownik loguje się na platformę za pośrednictwem danych dostępowych do wersji Demo przesłanych wraz z loginem i hasłem do Konta Demo.
 3. Użytkownik w celu skorzystania z platformy ePMflow w wersji Demo powinien posiadać dostęp do Internetu.

§ 4. Rejestracja użytkownika w wersji Demo

 1. Rejestracja Użytkownika w wersji Demo wymaga poprawnego wypełnienia formularza online, dla rejestracji Konta Demo, zamieszczonego na stronie http://epmflow.space/
 2. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną dane dostępowe do wersji Demo ePMflow, login oraz hasło. Dane przesyłane są na adres mailowy podany w formularzu kontaktowym.
 3. Przesłanie formularza online w celu uzyskania dostępu do wersji Demo, wymaga potwierdzenia zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a tym samym jego zaakceptowania.
 4. Dostęp do wersji Demo jest możliwy po dokonaniu rejestracji i wpisaniu właściwego loginu i hasła.
 5. Dostęp do wersji Demo zostanie wyłączony po 14 dniach od dnia przydzielenia konta

§ 5. Zobowiązania Spółki

 1. Spółka zapewnia nieodpłatny dostęp do ePMflow na czas 14 dni od momentu przesłania loginu i hasła.
 2. Ograniczenie funkcjonalności wersji Demo dotyczy udostępnienia wyłącznie jednej ścieżki obiegu dokumentów.
 3. Z uwagi na testowy charakter usługi, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza ePM Spółka z o.o. za szkody powstałe na skutek lub w związku z korzystaniem z wersji Demo jest wyłączona.
 4. Spółka zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika wersji Demo danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu.

§ 6. Dane osobowe

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego i jego wysłanie równoznaczne jest ze zgodą na przetrzymywanie i administrowanie tymi danymi w celu prawidłowego zrealizowania usługi Demo oraz weryfikacji jakości usługi z jakiej Użytkownik skorzystał.
 2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest ePM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Podole 60.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawienia.
 4. Dane przetwarzane przez użytkownika z wykorzystaniem demo nie mogą być danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm), a w razie naruszenia powyższego zobowiązania ePM Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich przetwarzanie w tym za ich poufność i integralność.

  § 7. Zobowiązania Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy ePMflow zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w formularzu rejestracji.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła do wersji Demo osobom trzecim.
  4. Wersję Demo można wykorzystywać wyłącznie do testowania usługi. Użycie komercyjne jest zakazane.

  § 8. Ograniczenia dostępu do ePMflow

  1. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania ePMflow w celach modernizacyjnych i konserwacyjnych bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
  2. Spółka nie odpowiada za czasowe ograniczenie dostępu do platformy ePMflow wynikające z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej. W szczególności Spółka nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do wersji Demo w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia złamania postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w sytuacjach:
   1. podania cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych,
   2. przekazania loginu lub hasła osobie trzeciej,
   3. naruszenia dobrych obyczajów, względem innych Użytkowników lub Spółki

  § 9. Postanowienia końcowe

  1. W celu uzyskania szerszej informacji na temat usługi Demo lub wersji komercyjnej platformy ePMflow należy skontaktować się bezpośrednio z działem sprzedaży: kontakt@epmflow.com.
  2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczących korzystania z wersji Demo należy kierować na adres biuro@epmflow.com.
  3. Spółka dołoży starań, aby odpowiedzieć na reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Użytkownika składającego reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
  4. ePM Spółka z o.o.  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do zapisów niniejszego regulaminu.
  5. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.epmflow.com.
  6. Regulamin obowiązuje od 1.07.2019
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, poddane zostaną sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.